MVI Manifest ondertekend?
mail info@rendemint voor uw
MVI-Manifest-tool inlogcode

inloggen MVI-Manifest-tool

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben tijdens het MVI-congres op 8 december 2016 door ondertekening van het Manifest MVI 2016 – 2020 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen. Door het ondertekenen van het Manifest committeren de deelnemers zich aan het opstellen, openbaar maken en monitoren van een actieplan MVI, het formuleren van de eigen ambities en die uitwerken in concrete acties, MVI effectief verankeren in de eigen organisatie en actief deelnemen in een lerend netwerk. (zie artikel pianoo)

Rendemint helpt met MVI-Manifest-tool

Rendemint is blij met dit nieuws. Hiermee krijgt MVI, een belangrijkere rol in het inkoopproces van overheden, wat meer aansluit bij de PRP® visie van Rendemint in het streven naar een volledige circulaire economie. In de adviestrajecten van Rendemint spelen sociale voorwaarden altijd al een belangrijke rol, ook bij het beoordelen van inkoop.

In de online PRP® tool voor circulair inkopen is ‘social fairness’ volledig geïntegreerd op basis van de voorwaarden van de United Nations. In de afgelopen maanden is de MVI-module ontwikkeld om overheden en andere organisaties te helpen invulling te geven aan het aangegane commitment van het manifest en voor MVI in het algemeen. 

De MVI-module helpt bij het ontwikkelen van een MVI beleid van algemene beleidsdoelstellingen en ambities tot diepgang van beoordelingssystemen.

De MVI-module sluit naadloos aan bij MVI manifest en de internationale sociale voorwaarden.

Voor meer informatie over de MVI-module of over de PRP® circulair inkopen tool neem contact op.

Lerend Netwerk, kennis bundelen, tijd besparen

Een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de PRP® tools is het verbinden van partijen en delen van kennis. Dit komt verder tot uiting met de MVI-Manifest-tool die het mogelijk maakt zelf te ontwikkelen en te delen en/of gebruik maken van wat anderen al gedeeld hebben om hiermee verder te ontwikkelen.

Door ook hoe-men-er-gekomen-is te delen blijft de waarde van zo’n ontwikkel-traject behouden maar dan in een fractie van de tijd en inspanning.

De online tool maakt de kennis overal beschikbaar. Waar een organisatie, die al verder is met MVI, aansluiting zoekt en een andere organisatie die nog geheel aan het begin staat een startpunt zoekt, hebben beiden behoefte aan het vinden van het juiste aanknopingspunt. De heldere structuur van de MVI-Manifest-tool maakt dit eenvoudig en genereert een steile learning curve.

Highlights uit het Manifest

Wat is het doel?

MVI gaat in het manifest om het behouden van onze welvaart voor nu én toekomstige generaties.

Hoe gaan we dat bereiken?

Door het concurrentievermogen van onze economie te versterken.
Door de belasting op mens en milieu te verminderen.
Door de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

Wat is essentieel om het doel te bereiken?

Creativiteit, ondernemerschap en innovatie en commitment van, en verbinding tussen de
betrokken bestuurder/budgethouder/opdrachtgever en inkoper.

Wat betekent MVI?

Dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet, (planeet, milieu)
en profit/prosperity (winst/welvaart) ook worden meegenomen.

Waar wordt MVI voor ingezet en wat zijn de beleidsdoelen?

Het tegengaan van klimaatverandering, door klimaat-mitigatie en met aandacht voor klimaatadaptatie.
Het realiseren van een circulaire economie.
Het verminderen van milieudruk.
Het beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal.
Het verduurzamen van de bedrijfsvoering (van o.a. overheden).
Het verduurzamen van product- en marktketens.
Het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie.
Het toepassen van biobased materialen en grondstoffen.
Het stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt.
Het tegengaan van schending van mensenrechten.
Het betalen van een leefbaar loon, verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens.
Social return.