PRP®definitie:
“Agreement gaat over het borgen van het Circulair Potentieel en de daarvoor gemaakte afspraken en claims tussen alle betrokkenen.”

PRP®definitie:
“Financieringsvorm waarbij een verschijningsvorm (product/werk/project) geen eigendom wordt van de gebruiker, maar de gebruiker betaalt voor het gebruik van de verschijningsvorm.”

PRP®definitie:
“Audit gaat over het verifiëren van het Circulair Potentieel en de daarvoor gemaakte afspraken en claims tussen alle betrokkenen.”

PRP®definitie:
“Beheer gaat over alle acties en middelen tijdens de gebruiksfase zoals schoonmaak, onderhoud en herstel en (bij)bestellen en afvoeren.”

PRP®definitie:
“Hernieuwbare virgin-, gedowncyclede- of gerecyclede-grondstoffen die ingezet worden ergens in de keten om te komen tot het eindresultaat en/of in de cycli daarna.”

PRP®definitie:
Alle acties teneinde het behouden van de in een product of eindresultaat gebonden grondstoffen én de grondstoffen die nodig zijn (geweest) voor de totstandkoming van dat product of eindresultaat, inclusief de grondstoffen in de keten die ingezet zijn voor de opwekking van energie m.u.v. de grondstoffen die nodig zijn (geweest) voor de totstandkoming van de middelen voor het omzetten van zonne-energie tot duurzame energie.

PRP®definitie:
Het doen van een claim (belofte) aangaande een product, eindresultaat of dienst waarbij het toepassen van dat product, eindresultaat of die dienst leidt tot een meer circulair resultaat t.o.v. het niet toepassen dat product, eindresultaat of die dienst, zonder dat die claim onderbouwd is met informatie waarmee aangetoond is dat de claim geverifieerd is.

PRP®definitie:
“PRP® Circulair potentieel =
A. Hoeveel grondstoffen zijn totaal nodig geweest om het eindresultaat te komen inclusief alle hulpstoffen en energie?
B. Wat is de social fairness positie van alle in dat traject betrokken mensen?
C. In hoeverre zijn A en B herstelbaar?”

PRP®definitie:
Het doen van een claim (belofte) aangaande een product, eindresultaat of dienst waarbij het toepassen van dat product, eindresultaat of die dienst leidt tot een meer circulair resultaat t.o.v. het niet toepassen dat product, eindresultaat of die dienst, waarbij die claim onderbouwd is met informatie waarmee aangetoond is dat de claim geverifieerd is en juist is.

PRP®definitie:
“Een Circulaire Economie is een economie die mondiaal en in al haar facetten voorziet in de behoeften van het heden zonder de behoeften van toekomstige generaties te hinderen of onmogelijk te maken, door alle acties betreffende grondstoffen en mensen binnen die economie opzettelijk herstelbaar te laten zijn naar een eerdere en/of originele staat.”

PRP®definitie:
“CO2 gaat over uitstoot.”

PRP®definitie:
“Gemaakt van meer dan één materiaal, en inzetbaar voor het produceren/samenstellen van producten en/of projecten.”

PRP®definitie:
“Een (de) afzonderlijke periode(n) in het door inkoop geïnitieerde proces, betreffende alle mensen en grondstoffen, voor én tijdens én na use.”

PRP®definitie:
“Design gaat over het ontwerp/het plan/de visie van de betreffende factor. Bij extractie bijvoorbeeld zou het gaan om het plan hoe de grondstoffen te winnen, met welke middelen, hoe het wingebied achter te laten, hoe om te gaan met de omgeving en de betrokken mensen, hoe de logistiek te organiseren etc. Elke actie van de mens wordt eerst bedacht/ontworpen en dat plan wordt hier bedoeld.”

PRP®definitie:
“Het benutten van een eindresultaat (project, product, materiaal of grondstof) na Use in de 1e cylcus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit en/of hoeveelheid van de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, vermindert, en/of alleen tot een gelijk resultaat kan leiden door toevoegen van virgin-grondstoffen, en al dan niet door toevoegen van fossiele of hernieuwbare energie.”

PRP®definitie:
“Energie gaat over de energie.”

PRP®definitie:
“Extractie gaat over alle grondstoffen die de planeet en haar atmosfeer ons biedt en door de mens gebruikt worden. Dus alles wat uit en van de planeet gewonnen kan worden, waaronder ertsen, mineralen, olie, gas, kolen, water, lucht en (vruchtbare)aarde en alles wat groeit in de vorm van oorspronkelijke flora en fauna en landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visteelt. Voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visteelt geldt dat extractie van andere grondstoffen nodig is om deze vervolg-extractie mogelijk te maken.”

PRP®definitie:
“Gebruik gaat over het gebruik, de functionaliteit, flexibiliteit, durability en energie.”

PRP®definitie:
“Het volledige proces van (voorbereiding ten behoeve van) oogsten en/of winning van grondstoffen en alle daarbij betrokken mensen tot en met use én tot en met ReNtry®, dat gebruikt wordt ten gunste van die inkoop en/of in gang gezet wordt als gevolg van die inkoop.”

PRP®definitie:
“Levensduur gaat over de tijd dat iets meegaat.”

PRP®definitie:

Alle acties teneinde het (langer) behouden van (delen van) een product of eindresultaat waarbij (delen van) dat product of eindresultaat herkenbaar blijven, door het al dan niet toevoegen van (nieuwe) onderdelen en/of materialen en/of energie, zonder focus op of boring van het behouden van in het product of eindresultaat gebonden grondstoffen.

Onder Lineair Verlengen vallen o.a. de R-fasen: Reuse, Repair, Refurbisch, Remanufactor, Repurpose.

PRP®definitie:
“Logistiek gaat over alle acties, middelen, verpakkingen en energie die gebruikt worden voor vervoer en opslag binnen één factor en tussen factoren onderling.”

PRP®definitie:
“Gemaakt van meer dan één grondstof, en inzetbaar voor het produceren/samenstellen van componenten en/of producten en/of projecten.”

PRP®definitie:
“Een product dat geleverd is aan een consument, door de consument gebruikt is en door de consument aangeboden is aan een reststoffenstroom, waarbij die reststoffenstroom aantoonbaar haar weg gevonden heeft van de reststoffenstroom naar de fabrikant die claimt met post-consumer grondstoffen te werken. ”

PRP®definitie:
“Gronstoffen die beschikbaar komen gedurende een productieprocres en die ingezet worden voor hetzelfde of een ander productieproces.”

PRP®definitie:
“Productie gaat over de gehele productiemethode na extractie tot aan gebruik en betreft alle grondstoffen, hulpstoffen, middelen, machines, processen, energie en water en de mensen die erbij betrokken zijn.”

PRP®definitie:
“Publication gaat over het periodiek publiceren van het ReNtry® resultaat op het moment van aanvang van gebruik en de mutaties erop gedurende het gebruik. Naast volledige transparantie over het resultaat is het een sterke stimulans om alle acties tijdens gebruik/beheer binnen de PRP® bepalingen uit te (blijven) voeren.”

PRP®definitie:
“Het samenstellen van een technisch volwaardig product uit componenten van bestaande (gebruikte) producten, waarbij dat product aan dezelfde specificaties voldoet als het oorspronkelijke product.”

PRP®definitie:
“Het als grondstof benutten van een eindresultaat (project, product, materiaal) na Use in de 1e cyclus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit en hoeveelheid van de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, gelijk blijft, zonder toevoeging van virgin-grondstoffen, al dan niet door toevoeging van hernieuwbare energie.”

PRP®definitie:
“Het technisch en esthetisch opknappen van een verschijningsvorm, niet te onderscheiden van nieuw, met weer de oorspronkelijke garantie.”

PRP®definitie:
“De borging van de intreding in (steeds) de volgende cyclus, van de totale massa op het moment van oplevering, en de mutaties hierop binnen het PRP®-contract, waarbij het Circulair Potentieel voor de afzonderlijke componenten van de massa zijn vastgelegd in het ReNtry® systeem.”

PRP®definitie:
“Vastlegging van de samenstelling van de totale massa van de levering, en het reutilization-level, op het moment van oplevering en de mutaties hierop binnen het PRP®-contract, tot op het moment van ReNtry®.”

PRP®definitie:
“Het technisch functioneel houden van een verschijningsvorm (product/werk/project) door reparatie/vervanging van onderdelen waarbij de oorspronkelijke garantie verloopt en met eventueel additionele garantie.”

PRP®definitie:
“Het inzetten van (delen van) niet langer bruikbare of gewenste verschijningsvormen voor een (totaal) andere functie.”

PRP®definitie:
“Het inzetten van een verschijningsvorm na de 1e cyclus en in cycli daarna, zonder dat er iets verandert aan die verschijningsvorm of het gebruik of functie.”

PRP®definitie:
“Reutilization gaat over alle vormen en niveaus van hergebruik wat vastgelegd wordt in ReNtry® documenten en waarmee het volledige duurzaam potentieel benut wordt.”

PRP®definitie:
“Het inzetten van een verschijningsvorm na de 1e cyclus en in cycli daarna, zonder dat er iets verandert aan die verschijningsvorm of het gebruik of functie.”

PRP®definitie:
“Het actief borgen dat de omstandigheden van alle in de totale keten betrokken mensen voldoen aan de vigerende internationale rechten van de mens conform de Verenigde Naties.”

PRP®definitie:
“Het contractueel borgen van de terugname (samen met disassembly en logistiek) van het eindresultaat (project, product, materiaal of gronstof) na use in de 1e cyclus en/of alle volgende cycli, zodanig dat het circulair potentieel daadwerkelijk benut wordt.”

PRP®definitie:
“Niet hernieuwbare virgin-, gedowncyclede- of gerecyclede-grondstoffen die ingezet worden ergens in de keten om te komen tot het eindresultaat en/of in de cycli daarna.”

PRP®definitie:
“Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na use in de 1e cylcus als brandstof.”

PRP®definitie:
“De werkelijke toxiciteit van (het gebruik en verwerken van) grondstoffen, gedurende de gehele keten om te komen tot het eindresultaat, en in alle cycli daarna, onafhankelijk of de inzet van deze grondstoffen wettelijk toegestaan is.”
‘Toxisch’ en/of ‘Toxiciteit’ is van toepassing indien een verschijningsvorm (product, project of werk) en het proces en de keten die ten grondslag hebben gelegen om te komen tot de verschijningsvorm, emissie(s) (kunnen) geven naar lucht en/of water en/of de huid (al dan niet bij aanraking) en/of middels straling, waarbij die emissie(s) in absolute zin schadelijk kunnen zijn voor de mens en/of dier en/of milieu. Met ‘schadelijk’ wordt bedoeld dat de toxische stoffen die vrijkomen, direct en/of op langere termijn en/of als gevolg van cumulatieve effecten de kwaliteit en/of gezondheid van de mens, dier of milieu nadelig beïnvloeden gerelateerd aan ten minste één wetenschappelijk onderzoek waaruit dat gebleken is en/of vermoed wordt.

PRP®definitie:
“Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na usecylcus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit van dat eindresultaat en/of de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, hoger is dan vóór het benutten, al dan niet door verwijderen van materiaal en/of toevoegen van energie.”

PRP®definitie:
“De afzonderlijke periode binnen het door inkoop geïnitieerde proces, tussen oplevering en ReNtry®.”
(ReNtry®= De borging van de intreding in (steeds) de volgende fase van Full Circle economy, van de totale massa op het moment van oplevering, en de mutaties hierop binnen het PRP®-contract, waarbij het Reutilization-level voor de afzonderlijke componenten van de massa is vastgelegd in de PRP®-tool.)

PRP®definitie:
“Grondstoffen die nog niet eerder zijn ingezet”:
1. ten behoeve van het (laten) groeien van een (andere) te oogsten grondstof
2. na het oogsten van een grondstof
3. na het winnen van een grondstof